မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, March 16, 2016

ၾိင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇ ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ (ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်)


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ ႗ ၶမ်ႈၼႆၶႃႈလႄႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တီးမၢႆတွင်းသေ ၶႃႈႁဝ်းၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ၸင်ႇမီးၾိင်းၵႂၢမ်းဝၢၼ်ꧦ

ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ ၸိုဝ်ႈၽိင်းၵႂၢမ်းဝႃႈ (ယွၼ်ႉပူိဝ်ႈသင်) ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇလူင်းၵေႃႈႁုိင်တေႉꧦလႄႈ
ယွၼ်ႉလူၺ်ႈလႅင်း ၼႅတ်ႉ ဢမ်ႇလီလႄႈ ၶႆႈတၢင်ႇတႄႉ မီးတဵမ်ၸႂ်ယူႇသေတႃႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၸူိင်ႉၼႆလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇၶႃႈယဝ်ႉ
ဢူၺ်းၵေႃႉ မၢင်ၵေႃႉၸူိဝ်းယူႇ ၼူိဝ် Facebook လႄႈ Wechat ၵေႃႈထၢမ်မႃးယူႇယွၼ်ႉသင်ဢမ်ႇတၢင်ႇၼႆ
ၵွပ်ႈလွင်ႈၸူိင်ႉၼႆသေ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇၶႃႈယဝ်ႉ ၊ဝၼ်းၼႆႉ သင်တူဝ်ႈတၼ်းလႄႈ လႆႈလႅင်းၼႅတ်ႉလီꧦၼႆ တေတၢင်ႇပၼ်
ၶပ်ႉꧦတၢမ်းယူႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈတႂ်ႈၸူိဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်း ၽတ်ႉ Scan ဢဝ်လႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၵေႃႈ ၸုိၼ်ႈလီသေ တေပဵၼ်ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇတွၼ်ႈတႃႇၽူႈထွမ်ႇၵႂၢမ်းႁဝ်းၶဝ်ယူႇၼႆဢေႃႈ၊ ယွၼ်းႁႂ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၸွႆႈၶွႆႈတူၺ်းပၼ်ၼႆၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉၸႂ်ယဝ်ႉၶႃႈ
ၾိင်းၵႂၢမ်းၼႆႉတႄႉ မီးပႃးထႅဝ်လိၵ်ႈၵႂၢမ်းLyrics တၢင်းမူတ်းသေ မူိဝ်ႈၽူၺ်ႇၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ
တေႁၼ်မႅၼ်ႈလိၵ်ႈထႅဝ်မၼ်းလီꧦ သေ ႁွင်ႉၸွမ်းၵေႃႈလႆႈယူႇဢေႃႈ ၼႆၵေႃႈ ၶွပ်ႈၸႂ်ထုိင် ၸူိင်းၶမ်း(သီႇပေႃႉ) ၵေႃႉတႅမ်ႈပၼ်သေသႂ်ႇပၼ်
ဝႆႉလႄႈ တၢင်ႇပၼ်ယူႇဢေႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈယူႇလီၵတ်းယဵၼ်ၵၼ်တၢင်းသဵင်ႈသေၵမ်းၶႃႈ
No Title Singer Listen/Download Size
1 တၢင်းႁၢင်ႈလီၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ Click Here !! 3.00 MB
2 မွင်းဝၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းယူႇ ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ Click Here !! 3.90 MB
3 ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင် ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ Click Here !! 4.00 MB
4 ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၸၢႆး ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ Click Here !! 3.09 MB
5 ဢမ်ႇလုိမ်းၸၢႆး ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ Click Here !! 3.12 MB
6 ဢမ်ႇၶႂ်ႈၸဵပ်းပွၵ်ႈသွင် ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ Click Here !! 3.07 MB
7 ၵိၼ်ထူဝ်ၼဝ်ႈတႆးယႂ်ႇ ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ Click Here !! 4.00 MB
8 ၶွပ်ႈၸႂ်ထုိင်ၸၢႆး ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ Click Here !! 3.02 MB
9 ၸၢႆးမီးႁိမ်းၽႂ် ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ Click Here !! 3.10 MB
10 ၸႂ်ၵူၼ်းယိင်း ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ Click Here !! 3.08 MB
Lyris Photo
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes