မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, April 11, 2016

ၸုမ်းTai IT Computer ၸတ်းလူင်းပၢင်သွၼ်


ၸုမ်းတႆး ဢၢႆႇထီႊၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ( Tai IT Computer) ဢၼ် သြႃႇၸဝ်ႈ ၼၼ်တေႃးၽႃႇသ
ဝတ်ႉသႃႇသၼႁိတ သၢႆလႅင်းထမ်း ဝၢၼ်ႈႁွင်ႈႁိူင်း ၸေႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်းမႄး ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းတႆးႁဝ်း ပေႃးတေၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်လႄႈ ဢီးလူႁၵ်ႉပႅင်းသႃ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ မေႃသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းသဵင်ႈ ၸဵမ်ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈလႄႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၸမ်တီႈၵႆ လႆႈၽွတ်ႈႁဵတ်းၸုမ်း ဢၢႆႇထီႊၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ သေ လႆႈပိုတ်ႇသွၼ်ၶွမ်း မႃး ၸုပ်ႈၼိုင်ႈ တေႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 28.1.2016 တေႇသွၼ်ပၼ် Basic ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇငဝ်ႈၶွမ်း  ဢၼ်မေႃသွၼ် ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ လႄႈ ယိင်းမျႃႉဝိၼ်း သီႇပေႃႉမႃးၽူၺ်ႇပၼ်ယူႇၼၼ်ႉသေ သွၼ်ၵႂႃႇ တင်းႁုိင် ထိုင် သွင်လိူၼ်ပၢႆသိပ်းသၢမ်ဝၼ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ဝၼ်းထိ 11.4.2016 ဝၼ်းသေ ႁူမ်ႈပႃး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မေႃသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸွင်ႇၽွမ်ႉၵၼ်သေ ၸင်ႇႁဵတ်းပဵၼ် ပွႆးလူင်းပၢင်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်မႃးၶုိၼ်ႈႁွတ်ႈတႄႉ ဢိၵ်ႇ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၸဝ်ႈၸၢင်း လႄႈ ၸၢႆးယိင်းၶဝ် တေမီးယူႇ ႁိမ်းႁွမ်း 30 ယူႇ၊ ယွၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ပုိတ်ႇၽူၺ်ႇၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႄႉ  ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇၼွၼ်းထင်သေ သွၼ်ၶႃႈလႄႈ  လႆႈၵႂႃႇမႃးဢဝ်ယဝ်ႉ၊ ၸဵမ် ၶွမ်းၵေႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇမီးၵေႃႈ ၶုိၼ်ႈလႆႈသေ ၼုိင်ႈၶၢဝ်းလႂ် ႁပ်ႉသွၼ် ထုိင် 15 ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ ၊ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းတႄႉ တေမီး သၢမ်ၶၢဝ်း ၼႂ် ဝၼ်း ၶမ်ႈ၊ ၼုိင်ႈၶၢဝ်းလႂ် တေ လႆႈသွၼ် ႁုိင် 3 ၸူဝ်ႈမွင်း ထိုင် 4 ၸူဝ်ႈမွင်းယဝ်ႉ၊ မီးၼင်ႇၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းဢၢႆႇထီႊၶွမ်ႇပိဝ်ႇတူိဝ်ႇၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇထုိင် ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် လႆႈႁူႉၸွမ်းႁၼ်ၸွမ်းယူႇၶႃႈယဝ်ႉ

ႁၢင်ႈမိူဝ်ႈတွၼ်ႈပၼ် ၽိုၼ်မႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ႁၢင်ႈမေႃသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းႁဝ်း ၵမ်ႉၽွင်ႈ
ႁၢင်ႈမိူဝ်ႈလႆႈ ၵႂႃႇႁွတ်ႈၽႅဝ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း တီႈသႅင်ၶႆႉ လႃႈသဵဝ်ႈ
ၽွင်းမူိဝ်ႈတိုၵ်ႉထွမ်ႇ ၶေႃႈသွၼ်ဢွၼ်လီ တီႈ သြႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ်


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes