မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, February 18, 2017

Adobe Creative Cloud Photoshop CC 2017

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတူင်ႉတၵ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇလူင်းေၵႃႈႁုိင် မီးပီပၢႆ ယဝ်ႉၶႃႈႄလႈ လုိမ်းၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉၶႃႈယူိဝ်းေၼႃႈ 😥 ပဵၼ်ၵွပ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၵူႈၸူိဝ်ႉၵူႈလွင်ႈေသယဝ်ႉ၊ မူိဝ်ႈၼႆႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ်ၶွင်ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်ႈၶဝ်ၸူိဝ်းယိပ်း ၶွမ်းႄလႈ ပဵၼ်သွပ်ႉဝၢလ်း မႂ်ႇ တႃႇပီ 2017
ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယူႇၶႃႈေၼႃႈ ေပႃးဝႃႈAdobe Photoshop ၼႆေတႁူႉၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇၶႃႈယူိဝ်းေၼႃႈ ၼႆႉႄတႉ ပဵၼ် တူဝ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်း ပီႊ 2017 ေသ ပဵၼ်ဢၼ်မႂ်ႇ Full Versionေသ လီယိပ်းေတႉꧦဝႃႈယူႇၶႃႈေဢႃႈ၊ ေပႃးတၢင်ႇလူတ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ၼႂ်း ၽၢလ် မၼ်ႈေၵႃႈ ပႃႈဝႆႉ Adobe.AMT.Emulator.0.9.1 ၵီးမၼ်းယဝ်ႉၶႃႈႄလႈ သင်ဝႃႈၸၢမ်းတူၺ်းေသ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆ ေၵႃႈ ထၢမ် ထုိင်ၶႃႈႁဝ်းၶုိၼ်းလႆႈယူႇေဢႃႈ ယွၼ်းယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် လွတ်ႈေၽးၶဵၼ် ၵတ်းယဵၼ်ေသၵမ်းၶႃႈေဢႃႈ

 Download:Adobe Photoshop CC 2017

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes