မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, February 25, 2017

ယုမ်ႇၸႂ်ႁၵ်ႉႁႃး- ၽူၺ်းၼုမ်ႇသႂ်


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉထုိင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈေဢႃႈ မူိဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ဢၼ်ၶႃႈတၢင်ႇဝႆႉ လိင်ႉ ၽၢလ်  ၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈ https://googledrive.com/host/
ၼႆႉေသ လႆႈထုၵ်ႇတၢင်း Google ၶဝ် မွတ်ႇပႅတ်ႈယဝ်ႉၶႃႈႄလႈ တၢင်းသဵင်ႈေတဢဝ်တၢဝ်းလူတ်ႇေၵႃႈ ေတဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉၶႃႈႄလႈ လႆႈႄၼးၶုိၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ် https://drive.google.com/drive/folders ယဝ်ႉၶႃႈႄလႈ ေတၶုိၼ်ႈတၢဝ်းလူတ်ႉလႆႈယူႇေဢႃႈ မၢင်ဢၼ်ေၵႃႈ ေတႄမး ဢမ်ႇၶုိတ်း ေတပွႆႇပႅတ်ႈယဝ်ႉၶႃႈႄလႈ ယွၼ်းပွင်ႇလႅင်းထုိင် ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်း ဢၼ်ႁူႉ ဢၼ်ယၢမ်ႈ ၶဝ်ႈထုိင် ၼႂ်းဝႅပ်ႉၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးေၼႃႇလႅင်းၾႃႉယူႇေဢႃႈ၊

ၼႆႉေၵႃႈ မီးၽိင်းမႂ်ႇမႃႈၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်းၶဝ်ယူႇေဢႃႈ ၵမ်ႉၽွင်ႈေၵႃႈေတယၢမ်ႈထွမ်ႇ ၵမ်ႉၽွင်ႈေၵႃႈေတပႆႇယၢမ်ႈၶႃႈေၼႃႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇလူင်းပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ
ဝူၼ်ႉဝႃႈ ေတႁႃၸၼ်ဢၼ်ၵၼ် ယူႇၼႆၶႃႈႄလႈ လၢႆးၸၼ်မၼ်းႄတႉ မီးၸွမ်းလိင်ႉၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ ၽိင်းၵႂၢမ်းၼႆႉ ပဵၼ် ၽူၺ်းၼုမ်ႇသႂ် ႁွင်ႉဢွၵ်ႇဝႆႉ ၸုိဝ်ႈၽိင်းဝႃႈ ယုမ်ႇယမ်ၸႂ်ႁၵ်ႉႁႃး ၼႆေဢႃႈ လီထွမ်ႇေတႉယဝ်ႉၶႃႈ ၊ ၸၢမ်းၸၼ်တူၺ်းႄလႈေၼႃႈ ေပႃးဝႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၼႆေၵႃႈ ႁွင်ႉတွင်ႈထၢမ် ၼူိဝ် Facebook ေၵႃႈလႆႈယူႇေဢႃႈ၊ ယွၼ်းႁႂ်ႈယူႇလီၵတ်းယဵၼ်လွတ်ႈေၽးၶႅၼ်ၵူႈေၵႃႉေသၵမ်းၶႃႈ


No Title Singer Listen/Download Size
1 တႆးပၼ်ႁႅင်းတႆး ၽူၺ်းၼုမ်ႇသႂ် Click Here !! 2.00 MB
2 မွင်ၸႂ် ၽူၺ်းၼုမ်ႇသႂ် Click Here !! 2.00 MB
3 ႁၵ်ႉၼုိင်ႈ ႁၵ်ႉသွင် ႁၵ်ႉသၢမ် ၽူၺ်းၼုမ်ႇသႂ် Click Here !! 2.00 MB
4 ယုမ်ႇယမ်ၸႂ်ႁၵ်ႉႁႃး ၽူၺ်းၼုမ်ႇသႂ် Click Here !! 2.00 MB
5 ႁွႆးၸဵပ်းပီႈၽၢၵ်ႇပၼ် ၽူၺ်းၼုမ်ႇသႂ် Click Here !! 2.00 MB
6 ယွၼ်ႉသင် ၽူၺ်းၼုမ်ႇသႂ် Click Here !! 2.00 MB
7 ပွႆႇၸၢႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၽူၺ်းၼုမ်ႇသႂ် Click Here !! 2.00 MB
8 တၢမ်ႇႁၵ်ႉ ၽူၺ်းၼုမ်ႇသႂ် Click Here !! 2.00 MB
9 တၢင်းၶုိၵ်ႉပၢႆးမွၼ်း ၽူၺ်းၼုမ်ႇသႂ် Click Here !! 2.00 MB
10 တၢင်းႁၵ်ႉဢုၼ်ႇၸႂ် ၽူၺ်းၼုမ်ႇသႂ် Click Here !! 2.00 MB
11 ေတပဵၼ်ေၵႃႉသုမ်း ၽူၺ်းၼုမ်ႇသႂ် Click Here !! 2.00 MB
12 ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၵ်ႉ ၽူၺ်းၼုမ်ႇသႂ် Click Here !! 2.00 MB
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes